نەورۆزی ڕزگاری

بە بەرگی سەوزە ڕازاوە قەد و لاپاڵ و شیو و دۆڵ...

نازی نیشتمان

نێرگزی زستان

لە دوورە ڕێگای مێژووا...

من دڵداری کوردستانم

من دڵداری کوردستانم سنووره‌کان بشێوێنن...

وەتەن

وەتەن

ئەی وەتەن

ئەی وەتەن چەند خۆشەویستی لای من و ئەحبابەکەم...

خۆشم ئەوێ

خۆشم ئەوێ، خۆشم ئەوێ ئەم نیشتمانەم خۆش ئەوێ...

ئەی وەتەن

ئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــەی وەتــــــــــــــــــــــــــــــەن! دایم خـــــــــــــــــەریـــــــــــــــــــــــــــــکی شیــــــــــــــــــــــــــــــوەن و گـــــــــــــــــــریانتــــــــــــــــــــــــــــم...

کوردستانی خۆش نیشتمانی جوان

کوردستانی خۆش، نیشتمانــــــــی جوان تــــــــــــــــۆ قیبلـــــــــەگـــــــــاهـــــــــــی منـــــــــــی بـــــــــــــــــێ گـــــــــــومــــــــــــــــــــــان...

ئێمە کە منداڵ و نەوجەوانین

ئێمــــــــــــــــــــە کــــــــــــــــــــــە مـــــنداڵ و نـــــــــــــــــەوجــــــــــــــــــەوانـــــــــــــــــین...

لە شاییدا لە وەختی هەڵپەڕینا

لــــــــــە شــــــــ